A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA, a DIGITÁLIS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA A KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEIBEN célú, EFOP-3.2.3-17-2017-00031 számú pályázat keretében 84,93 MILLIÓ FORINT összeget nyert el. A PROJEKT A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG 2018.01.01. ÉS 2021.06.30. KÖZÖTT.

Az érintett intézmények közül a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium intézmények általános iskolai; míg a Szent László ÁMK középiskolai osztály bevonásával valósítják meg a pályázat célkitűzéseit.

Indikátorok:

– Bevont intézmények száma: 3

– Bevont osztályok száma: 3 (intézményenként 1)

– Közvetlen fejlesztési célcsoport: egy gimnáziumi képzésben részt vevő 9. évfolyamos osztály, 2 általános iskolai osztály; kiemelt figyelmet kapnak a sajátos nevelési igényű és tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók

– Közvetett fejlesztési célcsoport: a tantestület, a partnerintézmények pedagógusai, szülők

– Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 40

– Produktum: Tanévenként a szakmai megvalósításban közvetlenül részvevő pedagógus 10 digitális óravázlatot, óratervet, tanmenetet, tananyagot készít, próbál ki és ezeket megosztja a partnerintézmények pedagógusaival illetve feltölti a Nemzeti Köznevelési Portálra.

Fejlesztési célok:

Célunk, hogy tanulók az ismeretszerzés képességét sajátítsák el digitális pedagógia alkalmazása során, a tudás pedig e képesség készségszintű alkalmazása legyen. A tanulók egymással együttműködve keressenek alternatív válaszokat, majd közösen értékeljék és alkalmazzák azokat. Célunk olyan pedagógiai módszerek alkalmazása, ahol a tanulónak rögtön sikerélménye van, a tanárnak sokkal több lehetősége van azonnal visszajelzést adni, értékelni, jutalmazni.

Célunk a matematikai kompetencia fejlesztésének és a természettudományos megismerés támogatása digitális eszközökkel és digitális tananyagokon keresztül

A természettudományok megismeréséhez és megértéséhez a pedagógusok az újszerű szemléltetés mellett az összes tanulót be tudják vonni a kísérletek végrehajtásába, kiértékelésébe.

A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése.

A digitális „okos” tanterem kialakítása során célunk, hogy a terem berendezése és elrendezése alkalmas legyen a digitális környezet XXI-i századi követelményeinek és a beszerzésre kerülő hardver eszközök, a legmodernebb IKT és mobil eszközök legyenek.

Események az indulástól:

A 2018.01.01-én elindult projekt keretében a fenntartó mindhárom intézményében kialakításra került egy-egy úgynevezett okostanterem. A tavasz folyamán beszerzésre került a terem bútorzata (tanuló, tanári asztalok és székek), megvásároltuk a Mozaik kiadó komplex digitális tananyagait. A nyár folyamán érkeztek meg az intézményekbe a digitális eszközök: interaktív megjelenítő számítógéppel, tanulói tabletek (tok és billentyűzet) telepített applikációkkal, tanári laptopok, 3d nyomtatók és a tablettároló zárható szekrények.

A projektnyitó rendezvényt 2018.09.19.-én tartottuk.

10 pedagógus júniusban, 30 pedagógus szeptemberben részt vett 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen amelyről tanúsítványt is kaptak. Szeptembertől elkezdődtek a tantermekben a foglalkozások a pályázatban kiválasztott osztályokban matematika és természettudományos tantárgyi óraszám minimum 40 %-ában.

A képzésben, továbbképzésben résztvevő pedagógusok száma 20 fő (projektindikátor 50%-a). A 3 intézményben kialakításra kerülnek az „okos” tantermek, a DFT terv beépítésre kerül az intézmények Pedagógiai Programjába, megkezdődnek a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák (a számszerűsített műszaki-szakmai eredmények összességében 10%-a teljesül).

A képzésben, továbbképzésben résztvevő pedagógusok száma 30 fő (projektindikátor 75%-a). Az I. mérföldkő eredményein túl folytatódnak a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák az összóraszám 40 %-ban, kilenc bevont pedagógus által a 2018-2019- es tanév végéig megtörténik 90 digitális tartalomfejlesztés, megvalósul 4 pilot program implementációját támogató esemény (a számszerűsített műszaki-szakmai eredmények összességében 30%-a teljesül).