A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA, a DIGITÁLIS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA A KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEIBEN célú, EFOP-3.2.3-17-2017-00031 számú pályázat keretében 84,93 MILLIÓ FORINT összeget nyert el. A PROJEKT A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG 2018.01.01. ÉS 2021.06.30. KÖZÖTT.

Az érintett intézmények közül a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium intézmények általános iskolai; míg a Szent László ÁMK középiskolai osztály bevonásával valósítják meg a pályázat célkitűzéseit.

Indikátorok:

  • Bevont intézmények száma: 3
  • Bevont osztályok száma: 3 (intézményenként 1)
  • Közvetlen fejlesztési célcsoport: egy gimnáziumi képzésben részt vevő 9. évfolyamos osztály, 2 általános iskolai osztály; kiemelt figyelmet kapnak a sajátos nevelési igényű és tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
  • Közvetett fejlesztési célcsoport: a tantestület, a partnerintézmények pedagógusai, szülők
  • Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 40
  • Produktum: Tanévenként a szakmai megvalósításban közvetlenül részvevő pedagógus 10 digitális óravázlatot, óratervet, tanmenetet, tananyagot készít, próbál ki és ezeket megosztja a partnerintézmények pedagógusaival illetve feltölti a Nemzeti Köznevelési Portálra.

Fejlesztési célok:

Célunk, hogy tanulók az ismeretszerzés képességét sajátítsák el digitális pedagógia alkalmazása során, a tudás pedig e képesség készségszintű alkalmazása legyen. A tanulók egymással együttműködve keressenek alternatív válaszokat, majd közösen értékeljék és alkalmazzák azokat. Célunk olyan pedagógiai módszerek alkalmazása, ahol a tanulónak rögtön sikerélménye van, a tanárnak sokkal több lehetősége van azonnal visszajelzést adni, értékelni, jutalmazni.
Célunk a matematikai kompetencia fejlesztésének és a természettudományos megismerés támogatása digitális eszközökkel és digitális tananyagokon keresztül
A természettudományok megismeréséhez és megértéséhez a pedagógusok az újszerű szemléltetés mellett az összes tanulót be tudják vonni a kísérletek végrehajtásába, kiértékelésébe.
A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése.
A digitális „okos” tanterem kialakítása során célunk, hogy a terem berendezése és elrendezése alkalmas legyen a digitális környezet XXI-i századi követelményeinek és a beszerzésre kerülő hardver eszközök, a legmodernebb IKT és mobil eszközök legyenek.
Események az indulástól:
A 2018.01.01-én elindult projekt keretében a fenntartó mindhárom intézményében kialakításra került egy-egy úgynevezett okostanterem. A tavasz folyamán beszerzésre került a terem bútorzata (tanuló, tanári asztalok és székek), megvásároltuk a Mozaik kiadó komplex digitális tananyagait. A nyár folyamán érkeztek meg az intézményekbe a digitális eszközök: interaktív megjelenítő számítógéppel, tanulói tabletek (tok és billentyűzet) telepített applikációkkal, tanári laptopok, 3d nyomtatók és a tablettároló zárható szekrények.
A projektnyitó rendezvényt 2018.09.19.-én tartottuk.

10 pedagógus júniusban, 30 pedagógus szeptemberben részt vett 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen amelyről tanúsítványt is kaptak. (projektindikátor 100%)

2018. szeptembertől elkezdődtek a tantermekben a foglalkozások a pályázatban kiválasztott osztályokban matematika és természettudományos tantárgyi óraszám minimum 40 %-ában. A DFT terv beépítésre került az intézmények Pedagógiai Programjába, megkezdődnek a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák.

Az I. mérföldkő eredményein túl folytatódtak a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák az összóraszám 40 %-ban, kilenc bevont pedagógus által a 2018/2019-es tanév végéig megtörtént 90 digitális tartalomfejlesztés.
2019.11.29 – én újabb szakmai nap került megrendezésre, ahol mind az előadó, mind a résztvevők rutinosabbak voltak abból a szempontból, hogy már a folyamatban lévő munkájukról voltak kérdéseik. Mondhatni, hogy ez már egy haladó szintű találkozó volt. Részt vettek olyan kollégák is, akik először vettek rész ilyen rendezvényen, ők is sok új tudáselemmel, gyakorlatban megtapasztalt ismerettel gazdagodtak.

A II. mérföldkő eredményein túl továbbra is folytatódtak a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák az összóraszám 40 %-ban, kilenc bevont pedagógus által. A 2019/2020-as tanév végéig megtörtént újabb 90 digitális tartalomfejlesztés (össz. feltöltött óraterv 180 db). A tanórák többsége a ClassFlow programban készült. A kollégák előszeretettel alkalmazzák továbbá az alábbi szoftvereket, alkalmazásokat: Redmenta, Anatomy 4d, Mindmap, Mozabook, Kahoot, Learningapps, Geogebra.

A digitális távoktatás bevezetésével változtak a dolgok és új megfigyeléseket tudtunk tenni a hatékonysággal kapcsolatban. A kollégák a használt szoftvereket és digitális oktatási tapasztalataikat könnyedén át tudták vinni más osztályokra is. Örömteli, hogy az oktatásba bevont pedagógusokon kívül a korábban képzéseken részt vett kollégák is alkalmazták a megszerzett ismereteket. A diákot tekintve, pedig az a tapasztalat, hogy akik addig a digitális oktatásban, „okos tanteremben” dolgoztak, sokkal gördülékenyebben, gyorsabban álltak át a távoktatásra, mint azok a társaik, akik nem így tanultak másfél tanévig korábban. A járványügyi előírások miatt, a workshop-ok,szakmai bemutatók tervezett üteme felborult, de nincs lemaradás összességében a számokat tekintve.3 workshopot meg tudtunk tartani az  év elején digitáis pedagógiai szakértővel.
A projektmenedzsment folyamatosan végzi a munkáját.

A 2020/2021-es tanév végére elértük a 270 db bevont pedagógusok által az NKP felületre feltöltött és megosztott digitális tartalomfejlesztést. A projekt során a kiválasztott osztályokban a matematika és természettudományos tantárgyak összóraszámának több mint 40 %-ában digitálisan támogatott tanórák kerültek megtartásra. A 2020/2021-es tanév órarendjét kissé átalakította a 2020. novemberében újra bevezetett tantermen kívüli digitális oktatás, de pedagógusaink a kialakított digitális tantermekből jelentős könnyebbséggel tartották meg óráikat a vásárolt eszközök segítségével. A tantermek kihasználtsága ebben az időszakban is rendszeres volt, más osztályok tanórái is gyakran innen kerültek megtartásra. A kollégák a használt szoftvereket és tapasztalataikat könnyedén át tudták vinni más osztályokra is.

2021.02.19-én és 2021.02.26-án regisztrációhoz kötött online workshopot tartottunk Fegyverneki Gergő módszertani tréner vezetésével. Az online szakmai napok az Élmény és pedagógia a digitális világban – tippek különféle tantárgyakhoz és tantárgyközi projektekhez címet kapta. Az esemény a Szent László ÁMK Facebookján is meghirdetésre került, így több intézményhez is eljutott az információ. A szakmai workshopokon résztvevők olyan tippeket kaptak, melyek megkönnyíthették a digitális pedagógiai módszertan alkalmazását a pandémiás helyzetből adódó illetve jövőbeli kihívások során is.

2021.05.21-én a projektbe bevont pedagógusok szakmai napot tartottak a projekt tapasztalatairól, melyhez az intézmények más pedagógusai is csatlakoztak.

A projektbe bevont pedagógusok egy információs füzetet készítettek tapasztalataikról, mely elérhető:
https://sztlaszlo.hu/wp-content/uploads/2021/09/Informacios-Fuzet-EFOP-323-17.pdf
2021.06.22-én tartottunk egy zárórendezvényt a projekt kapcsán melyre több külsős vendég kapott meghívást. Bemutatásra került a digitális tanterem majd egy állófogadással zártuk a projektet. A projekt során összesen 9 db workshop/szakmai nap került megvalósításra.

A projekt során a felhasznált támogatási összeg: 84.081.635 Ft.